SPOLOČNOSŤ merga s.r.o. JE VLASTNÍKOM NASLEDOVNÝCH OPRÁVNENÍ A CERTIFIKÁTOV:


• Certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2009 v odbore Stavebno – montážna výroba
• Certifikát pre systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004 v odbore Stavebno – montážna výroba
• Oprávnenie technickej inšpekcie na opravy vyhradených plynových zariadení
• Oprávnenie technickej inšpekcie na odb. prehliadky a odb. skúšky tlakových zariadení
• Oprávnenie technickej inšpekcie na opravy vyhradených elektrických zariadení
• Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie
• Potvrdenie o zapísaní do zoznamu hosp. subjektov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie
• Potvrdenie o zapísaní do registra partnerov verejného sektora vydaného min. spravodlivosti SR
• Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky našich stavbyvedúcich: p. Gerboca Štefana, p. Fedina Daniela, p. Hlodana Vladislava a Ing. Firdu Miroslava

Politika kvality spoločnosti (3)
« 1 z 3 »